สถานที่ตั้ง : 184/115  อาคารฟฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 20  ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร    10320  

 

           โทรศัพท์มือถือ : 062-7510005

           อีเมล : worldcentauri19@hotmail.com

           เว็บไซต์ : http://www.Kersima.com

Visitors: 106,840