สถานที่ตั้ง : อาคาร เอสพีอีทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 1018 ชั้น 10 เลขที่ 252 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไทย จังหวัด กทม. 10400

 

           โทรศัพท์มือถือ : 062-7510005

           อีเมล : worldcentauri19@hotmail.com

           เว็บไซต์ : http://www.Kersima.com

Visitors: 129,382