สถานที่ตั้ง : อาคาร เอสพีอีทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 1018 ชั้น 10 เลขที่ 252 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท จังหวัด กทม. 10400

 

           โทรศัพท์มือถือ : 062-7510005, 063-4378202, 063-4847848, 064-7942435, 097-2695068

           อีเมล : worldcentauri19@hotmail.com

           เว็บไซต์ : http://www.Kersima.com

           
Visitors: 355,615